Elprovfiske i Jönshytteån (nr 1)

Måndagen den 24 augusti var länsstyrelsen, företrädd av Viktor Tsiamis (i grönt) och Håkan Danielsson (i blått), och elprovfiskade i Jönshytteån, västra inloppet till sjön Ljustern. Länsstyrelsen utför mer eller mindre oregelbundet elprovfisken i länets vattendrag. Elprovfisken utförs i huvudsak som en kontrollfunktion av faunan i vattendrag som tidigare varit och fortfarande kalkas. Men finns extra resurser (läs: pengar) elprovfiskas också andra vattendrag, därav den oregelbundna kontinuiteten av provfiske i andra vattendrag (såsom Jönshytteån).

Håkan provfiske

 

Elprovfiske fungerar, som namnet antyder, att en strömförande stav doppas i vattnet som bedövar organismer cirka en halv meter från staven. Bedövningen varar endast några sekunder så det gäller att snabbt fånga upp de bedövade organismerna. Med organismer avses här vad vi i dagligt tal benämner fiskar, som hela livet vistas i vattendraget eller har vattendraget som tillfällig uppväxtlokal, till exempel öring, stensimpa, ål, bäcknejonöga och lake. Men elprovfiske fångar också upp förekomster av kräftor.

Har elprovfiske tidigare utförs i ett vattendrag sker återkommande fiske på samma åsträcka. Varje åsträcka fiskas tre gånger (det är i praktiken omöjligt att fånga alla fiskar med ett provfiske), fisk som fångas läggs i en hink för senare artbestämning och längdmätning. Två lokaler provfiskades, en ovanför vägtrumman och en nedanför gång- och cykelbron i åns nedre del.

Håkan drar ut sladd    2. Viktor & Håkan

Fångst    Stensimpa 

Innan fångsten hanteras tillsätts ett bedövningsmedel till vattnet i hinken. Sen återstår artbestämning, längdmätning och protokollskrivning (på bilden ovan stensimpa).

Håkan längdmätning    Viktor protokoll

Vad blev då resultatet av elprovfisket? Jo, det såg hyggligt ut, öringarna på den första provfiskelokalen var stora för sin åldersklass och tätheten relativt god. Åldersklassen beskrivs som 0+, dvs öringar födda under innevarande år (våren 2015). Förutom öring fångades en stensimpa och en lake (se bild med mätrännan) samt sju-åtta ålar. De sistnämnda gick dock fångstmannen förbi men kommer att registreras i protokollet. På den nedre lokalen fångades inga öringar, här provfiskades dock vattnet endast en gång. Sannolikt är ålförekomsten och under högvatten uppstigande abborrar en stark bidragande orsak till utebliven öringsfångst, därav beslutet att bara provfiska en gång. Mer detaljerade uppgifter om elprovfisket kommer att finnas tillgängliga på länsstyrelsens hemsida när årets samtliga provfisken sammanställts.