Europas (vatten)miljö 2015

Europas miljö – tillstånd och utblick 2015: en sammanfattning, är namnet på EU: s miljöbyrås (EEA) publikation om EU: s policyprogram. Det är en nätt lunta på 212 sidor, men då täcker den också in fyra decennier av EU: s miljöarbete. Hela publikationen finns att ladda ner här, är du mest intresserad om vatten hittar du information om detta (bland annat) på sidorna 62 – 68.  Sammanfattningsvis låter rapporten oss förstå att utmaningar kopplade till vår produktions- och konsumtionsmönster är stora, i mening att de är ohållbara såväl för ekosystem som för människors hälsa. Men också komplexiteten är omfattande. Globalisering, socioekonomiska faktorer, resursanvändning, välstånd mm ska rymmas inom planetens resurskapacitet. En uppgift som vi inte mäktar med, tvärtom, vår livsstil överstiger med råge jordens ekologiska livsutrymme.

Men allt är inte nattsvart. EU laddar med policyer – och verkstad – som ska balansera sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden. Att omforma många bakomliggande strukturer som skapar ohållbara låsningar i ekonomi-, skatte-, hälso-, rätts- och utbildningssystem låter sig inte göras på en kafferast. EU har därför formulerat en framtidsvision för 2050 ”Att leva gott inom planetens gränser”. Om 35 år ska enligt visionen ”ett koldioxidsnålt samhälle, en grön kretsloppsekonomi och uthålliga ekosystem utgöra grunden till medborgarnas välfärd”.  Men varför vänta i 35 år …

Om vi begränsar oss till vattenstatusen varierar framgångarna. År 2000 sjösattes vattendirektivet för att skydda, förvalta och förbättra vattenkvalitén i kustområden, i ytvatten och grundvattnet. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå ”god ekologisk status” (GES) till år 2015, med undantag för vissa vatten som av olika anledningar har lägre miljökrav. GES innebär att vissa normer beträffande ekologi, kemi, morfologi och vattenmängder ska uppfyllas.

Resultat hittills: år 2009 hade 43 % av ytvattenförekomsterna GES eller hög ekologisk status och till år 2015 kommer sannolikt bara 53 % uppnå vattendirektivets mål. Det politiska målet är utan räckhåll vad gäller tidpunkt, men kraven kvarstår. Decennier, i många fall sekler av ackumulerade miljöskulder i Europas vatten kommer nog att ta flera decennier att åtgärda. Säters FVOF drar sitt strå till stacken genom att kartlägga vatten med restaureringsbehov för att därefter starta verkstad. Mer om hur denna process fortskrider får jag anledning att återkomma till.