Informations- och dialogmöte

Säters FVOF kallar alla fiskevattenägare till ett informations- och dialogmöte den 10 mars kl 18:00 på Folkets Hus i Säter. Förhoppningsvis har rättmätiga fiskevattenägare fått en personlig kallelse i brevlådan, men då vår medlemsförteckning har cirka sex och ett halvt år på nacken vet vi också att nya medlemmar tillkomna efter senaste uppdatering liksom att några som fått kallelsen har sålt eller överlåtit fastigheten (med fiskerätten) till någon annan. Det är dock vår förhoppning att en överväldigande majoritet av berörda fiskevattenägare har fått kallelsen. Följande skrivelse är en kopia av utsänd kallelse:

Till Säters fiskevattenägare (fiskevattenägare inom Säters gamla socken)

Du/ni får detta brev i egenskap av fiskevattenägare. Enligt fiskevattenägarförteckning finns du/ni upptagen i vår förteckning – uppdaterad t o m 2007-09-12. Om fiskevattenägarförhållanden har ändrats efter detta datum, var vänlig och eftersänd brevet till de nya fiskevattenägarna eller meddela föreningen adressen till nuvarande fiskevattenägare (kontaktuppgifter, se Anmälan nedan).

Säters FiskeVattenOmrådesFörening (Säters FVOF) vill med detta utskick informera fiskevattenägare inom Säters FVOF (vars fiskegräns i stort överensstämmer med Säters gamla socken) om föreningens arbete i allmänhet och framtida utmaningarna i synnerhet samt inbjuda dig/er till ett samtal om föreningens framtida arbete. Men först en kort resumé av vårt arbete och utmaningar.

Föreningens syfte och verksamhet

Säter FVOF bildades 1988-05-09 och är en förening till nytta för såväl fiskevattenägare (som på ett organiserat sätt kan underlätta fiske-/vattenförvaltningen), sportfiskare (som kan köpa ett fiskekort istället för ett från varje fiskevattenägare) såväl som för fisken/vattenvården (som genom samverkan underlättar en effektiv förvaltning). Det överordnade syftet med en FVOF är att förvalta fisket och vattnet, upplåta fisket till allmänheten (genom försäljning av fiskekort) och tillgodose medlemmarnas intresse i övrigt.

Sedan 2005 har Säters FVOF arbetat för att öka intresset för och tillgängligheten till fiske och fiskevård samt vår service till medlemmar (fiskevattenägare) och allmänhet. Detta har föreningen åstadkommit bland annat genom framtagande av ny fiskekarta, nya fiskekort och fisketavlor, anordnat fiskearrangemang för barn/ungdomar, KM i angelfiske/ismete, möjliggjort digitala fiskekortsköp, färdigställt en hemsida och inventerat vattendrag i syfte att restaurera skadade miljöer.

FVOF: s ansvar

En FVOF är en frivillig sammanslutning av fiskevattenägare för att ”samordna fisket och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen … Med fiskevård … avses åtgärder till skydd och stöd för fisk samt vattenlevande blöt- och kräftdjur” (Lag 1981:533 om fiskeområden).

Lagens allmänna bestämmelser reglerar föreningens verksamhet. När, hur, var och vilka åtgärder som ska utföras för fiskevården bestäms däremot årligen av Fiskestämman. Enligt lag har varje fiskevattenägare en röst– oavsett ägodel (om inget annat beslutats på Fiskestämman). Inom Säters FVOF har bara en handfull personer, skogsbolag och kommunen fler än en procent ägodel. Fiskestämman är öppen för alla – såväl fiskevattenägare, sportfiskare som en intresserad allmänhet. Alla har yttrande- och förslagsrätt men endast fiskevattenägare har rösträtt.

Framtida utmaningar

Sveriges fiske- och vattenvårdande arbete är under omstöpning. I grunden. Ett förändringsarbete som mer eller mindre kommer att påverka alla FVOF: ar. Från att FVOF: ar tidigare varit förvaltare av ofta kraftigt modifierade (påverkade) vatten med få eller inga lagliga möjligheter till omprövning eller ekonomiska resurser för fiske- och vattenvård kommer (sannolikt … riksdagsbeslut är ännu inte fattat) framtidens förvaltningsvokabulärer att heta återställning och restaurering.

Orsaken är EU: s ramdirektiv för vatten, ett lagunderlag som varje medlemsland måste anpassa till den nationella lagstiftningen. Lagförändringen ska leda fram till att ”god ekologisk och kemisk status” uppfylls för i princip alla vatten. Remisstiden för delbetänkandet från den svenska vattenverksamhetsutredningen tog slut kring nyår och en lag är, kanske, att vänta till sommaren. Efter en lång administrativ och lagförberedande startsträcka är Sverige på väg att få en lagstiftning som är i paritet med andra EU-länder (bara Finland har lika dåligt skydd för vattenmiljön som vi).

Grundbulten i utredningen är att alla vattenverksamheter tillkomna före 1999 (före Miljöbalken, MB) måste omprövas för att uppfylla såväl MB: s krav, EU: s ramdirektiv som Sveriges miljömål. Med tanke på att 90 % av alla vattenkraftverk (totalt 2 100) har tillstånd enligt 1918: års vattenlag och att procenttalet för övrig vattenverksamhet tillkommen före 1999 troligen är ännu högre kommer omprövningarna att ta tid, lång tid. Länsstyrelserna har, i enlighet med EU-direktivet, kartlagt, riskbedömt och klassificerat statusen i Sveriges alla större vatten under cirka tio år. År 2015 är första tidsgräns för att uppnå god ekologisk och kemisk status i utpekade vatten, och år 2027 infaller sista deadline.

Säters FVOF en viktig operatör nu när tillgängligt underlagsmaterial ska bli ”verkstad”. Vilka av föreningens vatten behöver till exempel åtgärdas för att uppfylla god ekologisk och kemisk status, finns det vandringshinder som kan tas bort och/eller behöver vattenmiljöer restaureras på grund av ingrepp från tidigare flottning, gruvdrift eller annan historisk vattenverksamhet?

 

Inbjudan till samtal om föreningens framtida arbete

Jo, det är flera angelägna och, vill vi påstå, spännande uppgifter som väntar runt hörnet. Men för att utfallet ska bli bra behöver föreningen bredda såväl kompetens som antal utförare. Personresurser som vi tror oss hitta bland föreningens drygt 500 medlemmar – plus deras umgängeskrets!

I syfte att ge dig/er tillfälle att ställa frågor, få mer information om vår verksamhet och samtala om föreningens kommande utmaningar vill Säters FVOF välkomna dig/er till ett dialogmöte. Obs att vår inbjudan också inbegriper dina/era vänner med intresse av fiske- och/eller vattenfrågor (eller IT, vår hemsida söker en webbmaster …) – oavsett om de är fiskevattenägare eller inte.

 När? Måndag den 10 mars klockan 18:00.

Var? Folkets Hus i Säter.

Anmälan? För vår planering ber vi dig/er anmäla antal besökare senast söndag den 9 mars. Anmälan görs via e-post till ordförande Ulf Ljusteräng: ulfljusterang@gmail.com eller på telefon/sms: 070-542 67 75.

Fika? Självklart! Föreningen bjuder på kvällsmacka med dryck.

Frågor? Förhindrad? Har du/ni frågor, är intresserad av mer information och/eller vill delta i föreningens arbete men är förhindrad aktuell dag – kontakta ordförande, se ovan.

Avslutningsvis

Bekanta dig mer med vår FVOF genom ett besök på vår (lärorika) hemsida www.fiskaisater.se.

På styrelsens vägnar: Ulf Ljusteräng, ordförande i Säters FVOF.