Kontrollavgift …

… vad är det? Kortfattat är kontrollavgift ett verktyg för fiskevårdsområdesföreningar (fvof) att upprätthålla efterlevnaden av föreningens egna fiskeregler. Fiskeregler, som beslutas av fiskestämman, kan inte ligga till grund för lagbrott, ett straff som kan leda till dom i domstol (till exempel olovligt fiske se nedan). Däremot ansåg lagstiftarna att överträdelse av fvof:s fiskeregler ska kunna straffas med en kontrollavgift.

På fiskestämma för Säters fvof beslutades 2022-05-08 att fisketillsynsperson utsedd att tillsyna föreningens vatten kan utta en kontrollavgift på 1 000 kronor för fiskare som bryter mot föreningens fiskeregler.

Det är i sammanhanget en viktigt skillnad mellan lagbrott som begås i form av olovligt eller olaga fiske och brott som sker mot föreningens fiskeregler.

LAGBROTT
Olovligt fiske, ”tjuvfiske”, vanligen fiskare som saknar giltigt fiskekort, är ett lagbrott mot fvof (anslutna fiskerättsägare) men faller under 37 § 1:a st fiskelagen (1993:787); ”Den som med uppsåt eller av oaktsamhet utan lov fiskar i vatten där annan har enskild fiskerätt…döms till böter eller fängelse i högst ett år…”. Dessa brott ska polisanmälas. Olaga fiske är också ett lagbrott som innebär att vederbörande bryter mot en bestäm-melse som har utfärdats av en myndighet med stöd av fiskerilagstiftningen och ska, på motsvarande sätt, polisanmälas. Olaga fiske kan till exempel vara brott mot myndighetens föreskrifter om fredningsområden och fredningstider eller fiske efter arter som är fredade i fiskelagen. Vid lagbrott får fisketillsynsperson eller fiskerättsägare beslagta redskap och fångst om vederbörande ertappas på bar gärning.

BROTT MOT FISKEREGLER
Lag (1981:533) om fiskevårdsområden, LOFO, reviderad 2011 med kontrollavgift (31–39 §§) för att kunna upprätthålla fiskevårdande regler och en ändamålsenlig förvaltning. Fisketillsynsperson eller fiskerättsägare kan utfärda en betalningsuppmaning eller faktura direkt på plats om någon brutit mot fvof fiskeregler. Tillämpas bestämmelsen om kontrollavgift kan inte redskap tas i beslag. Fångsten tillfaller dock föreningen.

Laghierarkin säger att ett lägre brott, till exempel ett brott som skulle genererat en kontrollavgift, inte kan tillämpas om fiskaren samtidigt begått ett lagbrott, till exempel fiskar utan giltigt fiskekort. I sådana fall har brottet mot fiskelagen (olovligt fiske) högre rättsstatus och överträdelsen ska polisanmälas.