Laken – en vanlig men hotad art

Laklever sägs vara en delikatess och stuvad lake är en klassisk maträtt men båda rätterna är sannolikt okända för flertalet – oavsett om vederbörande är fiskare eller inte. Varför? Statistik från Havs- och vattenmyndigheten visar att yrkesfisket i Östersjön (inklusive Bottniska viken) under 2015 landade på 800 kilo. Totalt. Vänern och Vättern levererade emellertid cirka tio ton lake/år och sjön. Mycket!? För femtio år sedan var fångsten bara i Vänern cirka 100 ton lake/år. Så … vad beror nedgången på? Finns det mindre med lake nu, eller är orsaken att laken inte fiskas lika mycket?

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har uppdraget att ha koll på våra fiskbestånd. Varje år ger SLU ut en resursöversikt som beskriver statusen för alla fiskbestånd och ger råd hur vi ska förvalta bestånden. Provfisken som SLU genomför i Bottenhavet sker sommartid och kustnära, men då uppehåller sig laken på djupare vatten eftersom den är en kallvattensfisk. Med andra ord är provfisket (som är inriktad på någon speciell fiskart) inte en metod som kan förklarar lakens nedgång.

Yrkesfiskets fångster per ansträngning (dvs hur mycket lake som fiskredskapet fångar per dygn) är en annan mätmetod. Där syns en tydlig nedgång av lakefångster. ArtDatabanken* gör den samlade bedömningen att mängden lake minskar överallt. I Bottniska viken är minskningen störst. Lokalt mer än 50 procent. Den stora minskningen gör att laken ”kvalificerat” sig till rödlistan och befinner sig sedan 2010 i hotkategorin ”nära hotad”.

Enligt ArtDatabanken kan orsakerna till minskningen vara att laken, som är en kallvattensfisk, missgynnas av stigande medeltemperatur. Vandringshinder i vattendragen, som kraftverk och dammar, påverkar också arten negativt eftersom många lakbestånd vandrar. Andra potentiella hot, se nedan. Såväl SLU som ArtDatabanken betonar dock att kunskapen om laken är liten.

Det vore intressant att få veta mer om lakens förekomst i våra vatten. Under januari och februari är bästa tid att pimpla lake, ett skymnings-/nattfiske som verkar riktigt spännande. Mer om lakfiske hittar den intresserade på nätet. Glöm bara inte bort att rapportera dina fångster på hemsidan – kanske är vi lyckligt ovetande om fina lakvatten i våra vatten!? Huvuddelen av texten till denna artikel är hämtad från Gefle Dagblad, du hittar artikeln här.

*ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper som arbetar med information och kunskap om den biologiska mångfalden i Sverige. ArtDatabanken arbetar med uppdrag från myndigheter, regeringen och samarbetar med föreningar och organisationer. Uppdragen ligger inom vårt expertområde biologisk mångfald, dvs sådant som har med Sveriges arter och naturtyper att göra.

Uppgifterna om Hot och Rödlistningsbedömning 2015 avser laken och är hämtad från ArtDatabankens hemsida.

Laken - hotLaken - rödlistning