Medlemsinfo

En grov uppskattning ger vid handen att Säters fvof har cirka 450 fiskevattenägare, geografiskt utspridda kring f d Säters socken (med vissa undantag). Räknat i antal namngivna vatten finns 65 stycken, vilket inkluderar allt från stora sjöar till små, knappt fiskbara vatten. Varje vatten har med dessa siffror i genomsnitt knappt sju ägare (medlemmar). Nu ser medlemsfördelningen per vatten annorlunda ut i verkligheten men proportionerna säger något om ägandet och antal vatten som fiskevattenägarna har att förvalta.

Är du medlem i föreningen?

Att vara ovetande om huruvida man faktiskt är medlem (att fastigheten har fiskerätt) är inte så besynnerlig som det (för vissa) kan verka. Utifrån ett historiskt perspektiv var ägandet av vattnet både en födo- och inkomstkälla, där födoresursen i våra vatten troligen mer var ett komplement än stapelföda. Livsbetingelser som sedan länge är överspelade. När fiskrika vatten därefter har omdanats till dammar med vattenkraftverk och kräftpesten decimerat fornstora kräftbestånd har intresset för och kunskapen om fiskevattenägandet blivit av underordnad betydelse. Att fiskerätten inte behöver vara belägen vid eller ens nära en strand kan också ha bidragit till att många (ovetande) fiskevattenägare avlägsnats från tanken att de kan vara medlemmar i en fvof.

Medlem eller inte medlem? Villkoret är ett avtal som styrker fiskerätten, som i så fall ska (bör) vara registrerad hos Lantmäteriet. Nuvarande fiskevattenägarförteckning upptar alla av Lantmäteriets registrerade (kända) fiskerätter t o m 2007-09-12.

Medlemsförmån

Det ska sägas på en gång att en ”medlemsförmån” i Säters fvof inte har samma braskande innebörd som i reklambroschyrerna. Ett medlemskap i en fvof grundas på äganderätt, där medlemskap bara är möjlig om vederbörande också är ägare till en fastighet med fiskerätt (det vanligaste scenariet, men fiskerätten kan också erhållas på annat sätt, läs mer här).

Medlemsförmånen består i att medlem får använda andra fiskeredskap än handredskap och bedriva kräftfiske på eget vatten – om inte fiskestämman beslutar om annat. Medlem betalar också endast halva priset för årskort jämfört med sportfiskaren (rabatten gäller endast årskort). Dessutom löser delägare till medlem (maka/make/sambo och barn mantalsskrivna på fastigheten) årskort till ett ännu lägre pris.

Medlem eller inte medlem – alla som avser att fiska inom Säters fvo måste lösa fiskekort (undantaget barn max 15 år som fiskar gratis i målsmans sällskap). Regler och fiskekortavgift är desamma för medlem som för allmänheten vid fiske i föreningens ädelfiskesjöar i Nisshyttan (Myggtjärn och Björshyttsjön).

Lite om föreningens arbete

Sedan 2005 har styrelsen arbetat med att uppdatera föreningens administrativa rutiner, öka tillgänglighet och service till medlemmar och allmänheten samt strukturerat arbetet kring fiske- och vattenvård. Några av föreningens insatser framgår nedan.

► Ny logga ► Reviderat stadgarna ► Ett fysiskt fiskekort för alla fisketyper ► Ökat urval av fiskekortskategorier ► Ny giltighetstid för fiskekort, från kalenderår till 12 månader ► Ny fiskkarta ► Uppdaterat fiskevattenägarförteckningen ► Fler informativa fisketavlor ► Anordnat utåtriktade aktiviteter, fisketävlingar, sportlovsaktiviteter, fiskeaktiviteter vid evenemang etc ► Infört digital kortfiskeförsäljning ► Skapat denna hemsida ► Utökat betalningsmöjligheterna med Swish

Som framgår ovan är Säters fvof en ganska aktiv förening. En del har gjorts men mycket återstår att göra. I fiske- och verksamhetsplan framgår vilka arbetsinsatser som närmast står på agendan (planen beslutas årligen på fiskestämman). Styrelsen ser gärna fler intressenter – medlem eller inte medlem saknar betydelse – som engagerar sig i föreningens arbete. Är du intresserad? Kontakta ordförande eller annan funktionär, kontaktpersoner hittar du här.