Motioner

Enligt stadgarna (§ 17) kan endast medlem (fiskevattenägare) väcka förslag om föreningens verksamhet genom motion. Sportfiskare och andra intressenter kan istället göra sin röst hörd genom att skicka kommentarer och/eller förbättringsförslag till styrelsen via vårt digitala förslagsformulär. Styrelsen behandlar alla motioner men beslut fattas på fiskestämman. För att en motion ska hinna behandlas på stämman samma år måste den vara ordförande tillhanda senast 7 dagar före stämman, som äger rum på våren (senast den 31 maj enligt stadgarna).

Utöver motion kan naturligtvis medlem, i likhet med sportfiskare och andra intressenter, inkomma med förslag via förslagsformulär (se länk ovan). Den formella skillnaden mellan motion och förslag är att styrelsen kan besluta om förslag utan föregående stämmoprövning.

Lämna en motion

Du har inte behörighet att se det här formuläret.