Gör ett bra fiske bättre

För att förbättra eventuella brister och/eller få tips på förslag om förbättringar vill föreningen, i vår strävan att göra din fiskeupplevelse till en minnesvärd tillställning, gärna ta del av dina synpunkter.

Olika sätt att påverka

Att väcka förslag genom motion om föreningens verksamhet är, enligt stadgarna, förbehållet med-lemmarna (fiskevattenägarna), medan alla – medlem eller icke medlem – kan inkomma med förslag. Skillnaden mellan motion och förslag är att motioner beslutas av fiskestämman medan styrelsen beslutar om förslag utan föregående stämmoprövning. Förslag kan lämnas när som helst under året och skickas enklast via förslagsformuläret nedan men kan också meddelas till ordförande eller annan funktionär via e-post, telefon eller brev.

Bifallna förslag/motioner införs så fort det är praktiskt möjligt. Ett införande kan emellertid försenas då förhållandet mellan antal ”genomförare” inte är proportionell med önskvärda åtgärder. Föreningen är därför tacksam till personer som på ideell basis vill engagerar sig i ”görandet”. Medlemmar, sport-fiskare och andra intressenter kan göra detta med olika ambitionsnivå, som otvungen frivillighetskraft eller genom att kombinera engagemang med en vilja att också kandidera till föreningsfunktionär.

Enligt stadgarna har valberedningen möjlighet att föreslå person som inte är medlem (fastighets-ägare med fiskerätt) till funktionär. Oavsett hur man väljer att engagera sig är alla med intresse av fiske- och vattenvård välkomna att besöka fiskestämman – som åhörare, förslagsställare och/eller att debattera framlagda förslag. Den praktiska skillnaden mellan medlem och icke medlem på stämman är att den senare saknar rösträtt.

Förslagsformulär

Du har inte behörighet att se det här formuläret.