Våra fiskeregler

OBS! Avvikande fiskeregler står på äldre förtryckta fiskekort. Nedanstående regler gäller! Aktuella fiske-regler står på fiskekort köpta via iFiske. Det är fiskarens ansvar att hålla sig uppdaterad angående fiskeregler.

SPORTFISKEREGLER avser handredskap 1 spö/kort/person, exklusive trolling med max 4 spön/kort. Förbud för kräftfiske samt fasta redskap, till exempel långrev, utter, ryssja, mjärde och nät, med undantag för märkt* mörtstuga för husbehov (årskort krävs). Max 3 öringar/dag i Ljustern, minimimått öring 50 cm samt fönsteruttag 50-70 cm. Längder därutöver ska återutsättas, död eller levande. Fiskeförbud i Jönshytteån, ån mellan sjöarna Dalkarlen och Ljustern samt Björshyttsjön och Kamman. Ålfiske är tillåtet (föreningens vatten ligger mer än 3 vattenkraftverk uppströms havet). Föreningen förordar dock återutsättning av fångad ål. På isbelagda sjöar gäller sportfiskekortet för två samtida fiskeaktiviteter; pimpling med 1 spö och angling/ismete med max 10 don.  Max 16 år = fritt fiske – förutom ädelfiske i Björshyttsjön och Myggtjärnen. *Märkning med namn och tel.nummer.

ÄDELFISKEKORT för sjöarna Björshyttsjön och Myggtjärn. Fiske tillåtet med handredskap 1 spö/kort/person. Max 3 ädelfiskar per fiskekort och dag. Krokad fisk får inte återutsättas (catch-and-release förbjudet). I båda sjöarna är mäskning, silikonbete och bruk av båt eller flytring förbjudet. På isbelagda sjöar är pimpling tillåtet med 1 spö/kort/person eller angling/ismete med max 5 don/kort/person. Observera att varje fiskesätt – pimpling respektive angling/ismete – kräver var sitt fiskekort.

REGLER FÖR FISKERÄTTSÄGARE. Med undantag från Ljustern, Björshyttsjön och Myggtjärnen får fiskerättsägare* med enskild fiskerätt bedriva fiske med långrev, ryssja, mjärde och nät samt fiska kräftor – under förutsättning att: 1) alla redskap är märkta med namn och tel.nummer och 2) att fiskestämman inte beslutat om annat. Fiskeregler i övrigt enligt SPORTFISKEREGLER.

*Fiskerättsägare är skyldig att hålla sig informerad om eventuella ändringar av fiskets bedrivande. Detta kan ske via denna hemsida eller i kontakt med Säters fvof.

Kontrollavgift

Enligt stämmobeslut 2022-05-08 får fisketillsynspersoner utsedda av Säters fiskevårdsområdesförening (fvof) utta en kontrollavgift på 1 000 kr av fiskare som bryter mot föreningens fiskeregler. Fisketillsynsperson kan på plats utdöma kontrollavgift till en fiskare om vederbörande till exempel har ett giltigt fiskekort men bryter mot fvof:s fiskeregler. En kontrollavgift kan inte tas ut vid olovligt fiske (t ex fiske utan fiskekort) eller olaga fiske (t ex brott mot myndigheternas föreskrifter enligt fiskelagen), sådana lagbrott ska polisanmälas. Kontrollavgift infördes 2011 när Lag (1981:533) om fiskevårdsområden, LOFO, reviderades.

Om betalningsuppmaningen inte kan betalas på plats av fiskaren eller att lämnad faktura inte betalas inom tid kan föreningen fullfölja betalningsanmärkningen med inkasso och i sista hand indrivning.

Fisketillsynspersonens uppdrag är att betrakta som ett offentligrättsligt uppdrag vilket ger förstärkt straffskydd enligt 17 kap brottsbalken. Om en fisketillsynsperson utsätts för våld eller hot om våld under sin tjänstgöring döms gärningsmannen enligt en strängare straffskala. Gärningen kallas våld eller hot mot tjänsteman vilket kan ge ett fängelsestraff på fyra år.