Vad är en fvof?

Fiskerättsägare som bildar en fiskevårdsområdesförening (fvof) är enligt lag (lag om fiskevårdsområden, LOFO, 2010:1874) skyldig att förvalta fiskevården inom det eller de vatten som ägarrätten omfattar. Då ett enda vattendrag kan omfatta flera hundra fiskevattenägare samverkar ofta ägarna i en fvof för att underlätta såväl fiskets bedrivande som dess förvaltning.

Bildande av fiskevårdsområden sker med bidrag från staten. I en fvof kan olika intressen tillgodose sina intressen och arbeta utifrån ett långsiktigt förvaltningsperspektiv.

Intressent Fördel
Staten Samhällsekonomi: bättre folkhälsa då förvaltningen ökar möjligheten för fler människor att komma ut i skog och mark, möjliga skatteinkomster av direkta och indirekta effekter av ett ökat fiske samt bättre kontroll av en viktig naturresurs.
Fiskerättsägaren Lättare för den enskilde fiskerättsägaren att tillvarata sina intressen, underlättar skyldigheten att uppfylla lagstadgade krav och kan i vissa falla generera utkomster genom samordnade fiskeåtgärder.
Sportfiskaren Underlättar för sportfiskaren att utöva sin hobby, t ex kan ett övergripande fiskekort köpas istället för ett fiskekort av varje fiskevattenägare.
Fisken Ett bra förvaltat vatten upprätthåller fiskebeståndet och vårdar vattnet mot fysiska ingrepp eller oönskade miljöförändringar.

Syfte

Fvof:s uppgift är att förvalta fisket, att tillgodoses medlemmarnas intressen i övrigt och upplåta fisket till allmänheten genom försäljning av fiskekort. Styrelsen i fvof utses av medlemmarna på fiskestämman. Styrelsen är ansvarig för att lagstadgade krav efterlevs och stämmans beslut genomförs.

Organisation

Hur en fvof väljer att förvalta sitt vatten och agera i olika fiskeärenden avgörs årligen på fiskestämman, som är föreningens högsta beslutande organ. Fiskerättsägare upptagna i fvof:s fiskerättsägarförteckning är medlem och har rösträtt på stämman.

Är du medlem? Har du fiskerätt, eller korrekt uttryckt, finns en fiskerätt kopplad till din fastighet? Läs mer om medlemsinformation på denna länk: fiskerättsägarförteckningen.

I första hand ska fiskestämman välja medlemmar till funktionärer (styrelse- och andra förtroendeuppdrag). Föreningen också välja person som inte är medlem (som då erhåller medlemskap och fiskerätt på kommunalt vatten under uppdragstiden). Regler, villkor och sammansättning regleras i stadgarna som till viss del styrs av LOFO, därtill har länsstyrelsen att bevaka att stadgarna tillgodoser enskilda fiskerättsägarintressen.

Alla intresserade är välkomna att besöka fiskestämman och delta i föreningens aktiviteter (tid och plats meddelas på hemsidan och i Säterbladet). Den formella skillnaden mellan medlem och icke medlem på stämman är att den förstnämnda har rösträtt, men alla närvarande har rätt att framlägga förslag, yttra sig och delta i debatten.