På G inom föreningen!

Säters FVOF har hållit 2016: års fiskestämma och riktlinjer för föreningens framtida fiske- och vattenvårdsarbete har beslutats av stämmoledamöterna (medlemmarna). Det är tydligt att EU: s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) också gör avtryck i föreningens agenda. Av fiske- och verksamhetsplanens sex aktivitetspunkter har fyra direkt eller indirekt koppling till vattendirektivet. Tre fall rör utrivning av dammar eller andra hinder som enligt nuvarande konstruktion utgör hinder för fauna och flora att fritt röra sig upp- och nedströms vattendraget.

Den återstående punkten angående vattendirektivet handlar om att identifiera och rapportera vandringshinder. Detta är en uppgift som vänder sig direkt till våra medlemmar, fiskekortsköpare och andra som värnar om fiske- och vattenvård. Om denna uppgift kommer jag att återkomma med mer information när alla bitar fallit på plats. Kortfattat kan dock sägas att påträffade vandringshinder – i första hand fellagda vägtrummor och körskador i vattendrag – ska kunna rapporteras direkt till föreningen via hemsidan, helst kompletterad med foto. Alla våra aktivitetspunkter hittar du här, eller så klickar du på Möteshandlingar och sedan på 2016 Fiske- och verksamhetsplan under Menyn.