Remissvar

Föreningen har lämnat ett remissvar angående Dalarnas miljömål 2013 – 2016 inom området Vattenförvaltning, närmare bestämt om Vandringshinder och vattenreglering. Kortfattat uppmanar vi länsstyrelsen att systematiskt beskriva och klassificera länets dammar i nuvarande dammregister (för närvarande finns cirka 1 400 dammar registrerade) i syfte att eliminera eller underlätta förekommande vandringshinder för fauna (framför allt fisk) och flora.

Till stöd för framställan hävisar föreningen till EU:s vattendirektiv som kräver att medlemsstaterna innan 2015 (eller mer troligt; innan utgången av 2021) har uppnått ”god ekologisk/kemisk status” för (i första hand) de (i regel större) vatten som är kopplade till s k miljökvalitetsnormer. Läs mer om EU:s vattendirektiv och miljökvalitetsnormer under fliken Våra Vatten, sök sedan i vänsterspalten under Fiskefakta & statistik och där under Vattenvård.

Läs remissen i sin helhet. Dalarnas miljömål 2013 – 2016