Samråd – vattencykeln 2015 – 2021

Så var det dags igen – ett nytt samråd om vår vattenförvaltning kommande sexårsperiod 2015 – 2021. Jaha … och är det något som berör mig, tänker du kanske. Svaret är med stor sannolikhet JA! Är du fiskevattenägare, ägare av jord- eller skogsmark i anslutning till eller nära vatten, äger mark med damm- eller vattenkraftverk eller har intresse av fiske- och/eller vattenvård bör du definitivt läsa vidare. Fortfarande tveksam? Kanske ditt tvivel skingras om jag påstår att detta samråd handlar om de mest genomgripande miljöfrågor som ”drabbat” Sverige sedan Hedenhös?

Stora ord men har de någon täckning – döm själv. År 2000 beslutade EU att alla medlemsstaters vattnet ska uppnå God Ekologisk Status (GES). EU-direktivet, RamDirektivet för Vatten (RDV), införlivades i svensk lagstiftning 2004. I drygt tio år har nu olika myndigheter arbetat med administrativa och praktiska frågor i syfte att leva upp till direktivets många mål. En arbete som ingalunda avslutas efter denna sexårsperiod utan kommer att pågå i många, många år. Vattenmyndigheterna (fem till antal) är den nya myndighet som leder och ansvarar för arbetet medan faktiska åtgärder landar på andra myndigheter, huvudsakligen på länsstyrelsen – men också på de målgrupper som beskrevs inledningsvis. Definitioner har bestämts, rutiner har upprättats, vatten har avgränsats, undersökts och provtagits, lagar har anpassats (läs mer om detta här), vatten har klassificerats och ansvar har fördelats – nu ska det (äntligen) bli ”verkstad”.

Decennier av eftersatt fiske- och vattenvård ska nu åtgärdas! RDV pekar med hela handen – (i princip) allt som motverkar målet med GES ska nu undanröjas. Vän av ordning skrockar kanske stillsamt och påminner lite försynt om alla vattenkraftverk (≈ 4 000 st), dammar (≈ 20 000 st), dikningsföretag (”många …”) och sjösänkningar (”många …”) som vi har i ”ryggsäcken”. Ska ALLT detta åtgärdas? Det korta svaret är …  JA! Det mer uttömmande svaret är … tja, fast under ett länge tidsperspektiv och med beaktande av olika intressen. Prioriteringar av åtgärdsobjekt gör till exempel att gamla dikningsföretag och sjösänkningar kanske inte är prio ett. Direktivet (liksom svensk lagstiftning) medger redan nu att samhällsviktiga anläggningar, såsom större vattenkraftverk, hamnar och kulturmiljöer får mindre långtgående miljökrav och längre tidsfrist – men inga frisedlar delas ut!

Det är en ymnig rapportflora som är föremål för samråd. Här länkade rapporter är de som jag anser i första hand har beröring med FVOF och personer med direkta eller indirekta fiske-/vattenintressen eller idkar verksamhet vid eller nära vatten. Rapporten: Förslag på åtgärdsprogram, redogör för vattenförvaltningen i vårt vattendistrikt (Bottenhavet), beskriver inriktningen på det kommande arbetet och vad myndigheter och kommunen behöver göra för att målen i direktivet ska uppnås. Det senare är en intressant läsning för den som orkar ögna igenom 329 sidor. Bilaga 1:47 Sammanställning av förslag till åtgärder för Dalälven Grådö – Torsångs åtgärdsområde, innehåller karta och åtgärdsförslag över Dalälvens delavrinningsområde som bland annat berör Säters kommun, dvs alla FVOF inom kommunen (13 sidor). Flera rapporter finns att ladda ner från Vattenmyndigheten (Bottenhavets vattendistrikt) för den som så önskar.

Torsdag den 12 februari kl 18:00 – 20:30 är det samråd i Falun med länsstyrelsen och Vattenmyndigheten. ALLA är välkomna, oavsett om du är fiskevattenägare eller inte, informationen vänder sig till en bred allmänhet. Om du önskar fika är sista anmälningsdag söndag den 8 februari (annars krävs ingen anmälan). Preliminärt program till samrådet hittar du här.

Tillhör du kategorin kommunal tjänsteman eller politiker genomförs samrådet (med samma myndigheter) istället dagen efter, fredag den 13 februari, kl 09:00 – 12:00. Anmälan till denna träff är obligatorisk och ska ske senast den 26 januari. Här hittar du information om denna träff.

Väl mött på samrådet. Mvh/ Ulf Ljusteräng