Svårt att bedriva ett selektivt fiske

Ny forskning (läs mer här) om kommersiellt fiske i saltvatten visar att ansvarsfullt fiske, dvs att fiskare inte tar upp för små fiskar utan måste hålla sig över vissa minimimått, kan få oväntade negativa konsekvenser. Regler om minimimått har införts på många håll i världen för att minska det kommersiella fiskets påverkan på ekosystemen och för att öka fångsterna. Men nu visar forskare att effekten kan bli den omvända, eftersom storleksselektionen påverkar evolutionen hos fiskarna.

När stora fiskar systematiskt avlägsnas ur populationen blir det mer fördelaktigt att vara liten och kunna reproducera sig tidigt. Det kan leda till en ändrad struktur i näringskedjan, med en annan fördelning mellan rovfiskar och bytesdjur, vilket kan påverka hela ekosystemet. Forskarna bakom resultaten, som publicerats i Science, förespråkar i stället en ekosystembaserad fiskeförvaltning, där fiskedödligheten fördelas över olika arter, bestånd och storlekar i förhållande till ekosystemets naturliga produktivitet.

Artikeln handlar förvisso om kommersiellt saltvattenfiske men kan (bör?) också ha bäring på kommersiellt sötvattenfiske, ja kanske till och med för sportfiske i mindre insjöar. I vissa populära insjövatten finns till exempel regler om ”fönsteruttag”, dvs endast fiskar som ligger inom en bestämd längdintervall får tas upp. Även om längdintervallet har fastställts utifrån praktiska (provfiske) och teoretiska modeller kan det – kanske – visa sig att uttaget inte är optimalt utifrån ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Jag håller det som troligt att ”fönstermodellen” på sikt kommer att diversifieras när forskarna får grepp om hur uttaget påverkar sjöns hela ekosystem. Men tills dess är modellen sannolikt den bästa metoden som står till buds för att värna sportfisket i insjöar med stort fisketryck.