2. Provfiske

2. Provfiske (2013-3) (ladda ner dokumentet)

(länkar och text på denna sida kommer att uppdateras inom kort!)

Ambitionen med denna översikt är att åskådliggöra myndigheternas gigantiska skafferi av miljödata om vatten och fiskevård. Fokus för beskrivningen är Dalarna och Säters kommun men för besökare med andra preferenser går det utmärkt att byta ut dessa geografiska platser mot andra.

I kommunen finns (minst) sju FVOF:ar som, förutom Säters FVOF, omfattar Gustafs, St Skedvi och Silvberg (med en mindre del i Borlänge) samt Milsbosjöarna (merparten inom Borlänge och en mindre del i Säter), Ryggen (i Säter, Hedemora och Falun) och Fjägeråsen (merparten inom Hedemora och en mindre del i Säter). De fyra första är de klart största FVOF:arna.

Tre datavärdar (administratörer av inrapporterade provresultat) är centrala för miljöövervakningen: Institutionen för vatten och miljö, IVM (vattenkemi), Institutionen för akvatiska resurser (el- och nätprovfisket) och Vatteninformationssystem Sverige, VISS (sammanställer vattendata från flera rapportörer). VISS kommenteras under delområdet: 3. Vattenvård.

Det kan tyckas frestande att direkt hänvisa till VISS som kopplar samman källdata från flera datavärdar. Men det är ingen tillfällighet att VISS återfinns sist bland delområdena. För att förstå de bakomliggande syftena med provtagningarna är det en fördel att också ta del av strategierna bakom kunskapsinsamlingen.

Med detta sagt önskar Säters FVOF alla besökare välkommen till en inspirerande upptäcktsfärd.

Elprovfiske Längdmätning - abborre Sjöprovfiske

 El- och nätprovfiske (SERS och NORS)

Resultat från provfisket ligger till grund för fiskevårdande åtgärder som t ex kalkning, byggande av fiskvägar och biotoprestaurering, liksom miljö- och resursövervakningar som sker av länsstyrelser och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). Resultaten, åtkomliga via databaser, används också som forskningsunderlag och referensdata.

Institutionen för akvatiska resurser (tidigare Sötvattenslaboratoriet) ansvarar för datainsamling om nätprovfiske (NORS – NatiOnellt Register över Sjöprovfisken) tillika elprovfiske (SERS – Svenskt ElfiskeRegiSter), det senare sköts från lokalkontoret i Örebro. Institutionen  som tidigare sorterade under Fiskeriverket (numera HaV), har sedan 2011-07-01 SLU som huvudman.

För statistik om elprovfiske i vattendrag klicka här. 1) Välj vattendistrikt (Bottenhavet), 2) välj huvudavrinningsområde (53 Dalälven), 3) välj län (Dalarna) och 4) kommun (Säter). Därefter väljs önskat vattendrag (ett begränsat urval per söktillfälle gör sökningen snabbare) och lokal.

Av de variabler som sedan visas i rutans vänstra sida är Artförekomst, Fångst (antal individer/100 m2) per elfisketillfälle och Provfiskedata av mer allmännyttigt intresse. Sammanställningen nedan visar vattendrag i Säters kommun som är elprovfiskade.

Namn på vattendrag Platsbeskrivning GPS-koordinater FVO/förvaltare
Anstaån Väg 266 X669495 – Y150622 St Skedvi
Björkbäcken Lokalnamn saknas X668380 – Y149253 Säter
Bäck från Silvbergssjön Uppströms väg X669436 – Y148930 Gustafs
Bäck från Hyttdamm Kurvan X668450 – Y149559 Säter
Fiskbäcksån Nedströms väg X668070 – Y149215 Säter
Gessån Lokalnamn saknas X668675 – Y149800 Säter
Gruvsjöbäcken Uppströms Hyttdammen X668356 – Y149516 Bergvik
Hyttbäcken Nedströms kvarnbron X669642 – Y149225 Säter
45 m nedströms dammen X669567 – Y149177
200 m nedströms dammen X669548 – Y149166
Jönshytteån Nedre X669065 – Y149365 Säter
Övre X669075 – Y149290
Kvarnsjöbäcken Lokalnamn saknas X671215 – Y151010 St Skedvi
Ljusterån Konsthjulet X669287 – Y149773 Säter
Norddalskvarnen X669420 – Y149626
Myggtjärnsbäcken Uppströms Björshyttsjön X668532 – Y149630 Säter
Nyängsån Arkhyttan X670247 – Y150455 St Skedvi

För statistik om nätprovfiske i sjöar klicka här. Gör motsvarande sökning som för elprovfisket ovan. Variabler som Fångst per provfiske, Fångst medel sjö och Fångst grunddata är av mer allmännyttigt intresse.

Sammanställningen nedan visar sjöar i Säters kommun som är nätprovfiskade.

Sjönamn Provfiskeår GPS-koordinater FVO/förvaltare
Björkljustern 1993, 1996 X668907 – Y146636 Gustafs
Dammsjön 2009 X669457 – Y149129 Gustafs
Källarbosjön 2008 X669082 – Y148761 Gustafs
Mossbysjön 2009 X669563 – Y148948 Gustafs
Nedre Milsbosjön 2007 X670202 – Y149006 Milsbo
Rasjön 2010 X670047 – Y149516 St Skedvi
Simshyttsjön 2000 X669143 – Y149333 Säter
Silvbergssjön 2009 X669265 – Y148779 Gustafs

Se också nätprovfiske utförd av Dalarnas Vattenvårdsförbund (DVVF) under flik 1. Miljöövervakning.