Öring

<< Tillbaka

Öring (Salomo trutta)

Fisktyp: Laxfiskar

Kännetecken

Arten brukar indelas i tre ekologiska typer, av vilka insjööring (Salomo trutta forma lacustris) och bäcköring (Salomo trutta forma fario) beskrivs nedan (den tredje är havsöring). Öringen är troligen den fiskart som förekommer i flest skepnader. Någon säker utseendekaraktär som skiljer havs- från insjööring finns inte. Arten har som alla laxfiskar en fettfena mellan rygg- och bukfenorna. Inom Säters fvo förekommer endast insjö- och bäcköring där den förra delvis består av utplanterade öringar med härkomst från Konnevesi (Konnevesi är ortnamnet på en kommun i mellersta Finland där öringvarieteten har sitt ursprung). Utseendemässigt påminner insjööringen i våra vatten om en ”äkta” öring med gulaktiga sidor med röda och mörka fläckar samt gråsilvrig rygg. Bäcköringen har gulaktiga sidor med röda prickar och en grönaktig rygg. Under lektiden utvecklar hanarna kraftigt röda och gula färger samt krokformad underkäke, medan honorna blir mörkare på sidorna.

Fiske

Öringen är en av de mest uppskattade arterna bland sportfiskare och fiskas med samtliga sportfiskemetoder.

Biologi

Insjööringens (iö) uppväxt sker i sjöar sedan den vandrat ut från vattendraget. Bäcköringen (bö) lever däremot hela sitt liv i vattendraget där den föddes. Båda fisktyperna föredrar kalla, klara och syrerika vatten, bö endast i strömmande vatten medan iö tillbringar ungdomstiden (ca 2 – 3 år) i dito vatten eller kring sjöarnas till- och utlopp. Under tiden i bäcken består födan av insekter och deras larver samt ryggradslösa djur, särskilt märlor. Efter utvandring till större sjöar (iö) respektive vid ökad ålder (bö) består huvudfödan av fisk, mest sik, siklöja och nors medan bö kompletterar med mindre fisk, mest elritsa. Hanar av iö blir könsmogna vid 3 – 5 år, honorna vid 4 – 7 år. Motsvarande tidpunkt för bö är ca 3 respektive 4 år. Vid lekmognad under augusti – november söker iö upp sin födelsebäck. Leken för bö infaller ungefär vid samma tidpunkt. Fortplantningen äger rum i relativt svag ström över grusiga bottnar där honan med stjärten gräver fördjupningar i botten. Småvuxen iö leker årligen (liksom bö) medan större iö leker vart annat eller vart tredje år. Livslängd ca 19 – 21 år för båda typerna.

Sportfiskerekord

Officiellt sportfiskerekord av insjööring 17 000 g, Storsjön, Lappland, 1991-10-16 (bäcköring särskiljs inte i registreringen).